Decks ‣ Juu no Ken

Toki of Hokuto no Ken

Donated By: Aku
Trait: Knowledge
Champion: Dohma
Masters: --